Privacy statement

Privacy statement

Optisport hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming
is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Optisport vraagt alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn  voor het verlenen van onze diensten.

Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid tot het bestellen van een brochure, het plaatsen van een sollicitatie, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het stellen van vragen/maken van opmerkingen of van een andere dienst binnen de website, kan het zijn dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken, dan wel dat u deze op eigen initiatief verstrekt.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Optisport uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door Optisport
in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie.

De website van Optisport genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de pagina's op de website. Optisport houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijdstip van het oproepen van de pagina's op de website de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de website.

Optisport gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel dat u ermee beoogt. De persoonlijke gegevens worden door Optisport in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk verzoek.

Optisport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan uw verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens
noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Optisport kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door Optisport worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden.

Het kan zijn dat deze derden of anderen opdeze websites informatie over u verzamelen. Optisport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

Optisport behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen.
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Optisport, dan kunt u contact opnemen via info@optisport.nl